ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

DEFINITIES

 • “Algemene Voorwaarden”: deze zijn algemene voorwaarden van de organisatie van het JWK en WK Zeilen. Organisatoren van het evenement zijn het Watersportverbond en TIG Sports B.V.
 • “Toegangsverbod”: het verbod dat is beschreven in deze Algemene voorwaarden.
 • “U of Uw”: diegene die via de website met de organisatie van het JWK en WK Zeilen een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 • “Website”: de website van de organisatie van het JWK en WK Zeilen.

ALGEMEEN

 • Bij akkoord van de algemene voorwaarden, gaat U akkoord met onderstaande voorwaarden, toegangsvoorwaarden, het privacy beleid en het regelement.
 • Bij afgelasting, het staken, niet doorgaan of niet afronden van een wedstrijd kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het eventuele entreegeld worden niet vergoed.
 • De organisatie van het JWK en WK Zeilen behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen.
 • Schade geleden op de evenementenlocatie kan niet op de organisatie van het JWK en WK Zeilen worden verhaald.
 • De organisatie van het JWK en WK Zeilen kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
 • Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
 • Bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • De organisatie van het JWK en WK Zeilen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.
 • Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en aanwijzingen van de organisatie en medewerkers op te volgen.

TOEGANGSVOORSCHRIFTEN

 • U bent verplicht om op eerste verzoek van de politie of bevoegde medewerkers van de desbetreffende locatie uw legitimatie te tonen en eventueel aan U verstrekt aanwijzingen direct op te volgen.
 • U hebt geen toegang tot gedeelten dat niet is bestemd voor toegang voor het algemene publiek.
 • U mag de doorstroom op de verschillende evenementen terreinen niet belemmeren. Dit houdt in ieder geval in dat Uw gebruik van toegang, trappen, gangpaden, en bordessen beperkt is tot het gebruik dat strikt noodzakelijk is voor het betreden, dan wel verlaten van de locatie.
 • Bij het binnentreden van het desbetreffende evenementen terrein mag U niet onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen. Bij een redelijk vermoeden van een dergelijke toestand door het controlerende personeel, kan U de toegang tot het toernooi worden ontzegd.
 • Op de evenementen terreinen is te koop aanbieden of met het oog daarop in het bezit hebben van handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben van flessen, glazen, blikjes, stokken, spandoeken met, in de ogen van het controlerend personeel, discriminerende provoceren of reclameteksten, kettingen, slag-, steek, of stootwapens, vuurwerk, dan wel andere voorwerpen en middelen welke als wapen aangewend kunnen worden of als middel om de orde te verstoren is niet toegestaan op de verschillende evenementen terreinen.
 • U mag op het evenemententerrein niet gooien met een voorwerp of met vloeistof.
 • U mag op het evenemententerrein geen middelen bij u hebben of gebruiken welke, naar het oordeel van de medewerkers, onnodig hinder of overlast aan andere veroorzaken of kunnen veroorzaken of gevaarlijk kunnen zijn voor een ander persoon of goed, daaronder begrepen middelen die overmatig lawaai maken zoals een misthoorn of toeter.
 • U mag zich op het evenemententerrein niet provocerend of bedreigend gedragen of enig gevaar voor het leven of de gezondheid van uzelf of van andere scheppen, dan wel zich zodanig gedragen dat u hierdoor mogelijk schade toebrengt aan het desbetreffende evenemententerrein zoals het beklimmen van lichtmasten, hekken, daken, boarding en andere toestellen of bouwwerken.
 • Het meebrengen van honden en andere dieren naar het evenemententerrein is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op blinde geleidehonden en hulphonden.

TOEGANGSVERBOD

 • Indien de organisatie van het JWK en WK Zeilen gebruik heeft gemaakt van haar recht zoals beschreven in de voorwaarden, kan zij U een Toegangsverbod opleggen. Dit verbod houdt in dat U geen één van de evenementen van het JWK en WK Zeilen mag bezoeken. De omvang het Toegangsverbod hangt af van de ernst van de gedragingen die aanleiding hebben gegeven tot het ontzeggen van de toegang of de verwijdering van één van de evenementen terreinen. Een Toegangsverbod wordt schriftelijk aan u medegedeeld.
 • Indien de organisatie van het JWK en WK Zeilen een Toegangsverbod aan U heeft opgelegd kunt u daartegen een bezwaar indienen bij de organisatie. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Het bezwaar dient U schriftelijk en aangetekend te verzenden. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het Toegangsverbod door de organisatie te zijn ontvangen. Als U het bezwaar te laat indient dan zal de organisatie Uw bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. De organisatie zal op een ontvankelijk bezwaarschrift, binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en haar besluit schriftelijk aan U mededelen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

 • De organisatie van het JWK en WK Zeilen is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt tijdens uw bezoek aan de zeilevenementen.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie van het JWK en WK Zeilen voor schade die is ontstaan vanwege opzet of grove schuld van de organisatie van het JWK en WK Zeilen of haar bestuur is niet beperkt.
 • U vrijwaart de organisatie van het JWK en WK Zeilen voor elk financieel nadeel dat zij lijdt als gevolg van Uw niet nakomen van een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zoals het niet nakomen van de toegangsvoorschriften.

HELPDESK
Op de website van het evenement is aangegeven op welke tijden de helpdesk bereikbaar is om u te helpen met vragen en onduidelijkheden.