ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden hebben de termen aangeduid met een hoofdletter de volgende betekenis:

DEFINITIES
“Algemene Voorwaarden”: dit zijn de algemene voorwaarden van de organisatoren van de JWK en WK Zeilen. De organisatoren van het evenement zijn het Watersportverbond en TIG Sports B.V.
“Toegangsverbod”: het verbod zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
“U of Uw”: de persoon die een overeenkomst aangaat of is aangegaan met de organisatoren van de JWK en WK Zeilen via de website.
“Website”: de website van de organisatie van de JWK en WK Zeilen.

ALGEMEEN
Door de algemene voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden, toegangsvoorwaarden, privacybeleid en regels.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering, stopzetting of niet-voltooiing van een wedstrijd. De kosten van eventuele inschrijfgelden worden niet terugbetaald.
De organisatie van de JWK en WK Zeilen behoudt zich het recht voor om de starttijden van onderdelen van het programma te wijzigen.
Schade die op de evenementlocatie wordt geleden, kan niet worden verhaald op de organisatie van de JWK en WK Zeilen.
De organisatie van de JWK en WK Zeilen kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, moeten worden begeleid door een toezichthouder die verantwoordelijk is voor deze personen.
Bezoekers die het evenement op enige manier verstoren, schade veroorzaken of persoonlijk letsel veroorzaken, zijn persoonlijk verantwoordelijk.
De organisatie van de JWK en WK Zeilen behoudt zich het recht voor om personen of organisaties zonder opgaaf van reden vooraf de toegang tot de evenementlocatie te ontzeggen.
Bezoekers dienen alle aanwijzingen op (waarschuwings)tekens en instructies van de organisatie en medewerkers op te volgen.

TOEGANGSVOORSCHRIFTEN
U bent verplicht om identificatie te tonen bij het eerste verzoek van de politie of geautoriseerde medewerkers van de betreffende locatie en onmiddellijk alle instructies op te volgen.
U mag geen gebieden betreden die niet bedoeld zijn voor toegang door het algemene publiek.
U mag de doorstroom van verkeer op de verschillende evenementlocaties niet belemmeren. Dit betekent in ieder geval dat uw gebruik van de ingang, trappen, gangpaden en landingsbanen beperkt moet zijn tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor het betreden of verlaten van de locatie.
U mag niet onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of drugs bij het betreden van de evenementlocatie. Bij redelijke verdenking van een dergelijke toestand door het controlerend personeel kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd.
Het is niet toegestaan om goederen te koop aan te bieden op het evenemententerrein of deze voor dat doel in uw bezit te hebben, zoals dranken, voedsel, souvenirs, T-shirts, sjaals, vlaggen.
Het bezit van flessen, glazen, blikjes, stokken, spandoeken met, in de ogen van het controlerend personeel, discriminerende provocerende of reclameteksten, kettingen, opvallende, stekende of stootwapens, vuurwerk of andere objecten en middelen die als wapen kunnen worden gebruikt of als middel om de orde te verstoren, is niet toegestaan op de verschillende evenemententerreinen.
U mag geen enkel object of vloeistof op de evenemententerreinen gooien.
Op de evenemententerreinen mag u geen apparatuur bij u hebben of gebruiken die, naar het oordeel van het personeel, onnodige hinder of ongemak voor anderen veroorzaakt of die gevaarlijk kan zijn voor een andere persoon of eigendommen, inclusief apparatuur die overmatig lawaai maakt zoals een misthoorn of hoorn.
U mag zich niet provocerend of bedreigend gedragen op het evenemententerrein of enig gevaar voor uw eigen leven of gezondheid of die van anderen creƫren, of zich op een manier gedragen die schade kan veroorzaken aan het betreffende evenemententerrein, zoals het beklimmen van lichtmasten, hekken, daken, boarding en andere apparatuur of structuren.
Het meebrengen van honden en andere dieren naar de evenemententerreinen is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op blindengeleidehonden en hulphonden.

TOEGANGSVERBOD
Als de organisatie van de JWK en WK Zeilen haar recht heeft uitgeoefend zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, kan zij een Toegangsverbod aan u opleggen. Dit verbod betekent dat u geen toestemming heeft om een van de evenementen van de WCS te bezoeken. De omvang van het Toegangsverbod hangt af van de ernst van het gedrag dat heeft geleid tot het ontzeggen van de toegang of verwijdering van een van de evenemententerreinen. Een Toegangsverbod zal schriftelijk aan u worden medegedeeld.
Als de organisatie van de JWK en WK Zeilen een Toegangsverbod aan u heeft opgelegd, kunt u bezwaar maken bij de organisatie. Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Het bezwaar moet per aangetekende post worden verzonden. Het bezwaar moet door de organisatie worden ontvangen uiterlijk 14 dagen na de datum van de kennisgeving van het Toegangsverbod. Als u uw bezwaar te laat indient, zal de organisatie uw bezwaar als niet-ontvankelijk verklaren. De organisatie zal beslissen over een ontvankelijk bezwaar binnen 30 dagen na ontvangst en u schriftelijk op de hoogte stellen van haar beslissing.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING/VRIJWARING
De organisatie van de JWK en WK Zeilen is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt tijdens uw bezoek aan de zeilevenementen.
De aansprakelijkheid van de organisatie van de JWK en WK Zeilen voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de organisatie van de JWK en WK Zeilen of haar bestuur is niet beperkt.
U vrijwaart de organisatie van de JWK en WK Zeilen voor elke financiƫle schade die zij lijdt als gevolg van het niet naleven van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zoals het niet naleven van de toegangsvoorschriften.

HELPDESK
De evenementenwebsite geeft aan wanneer de helpdesk beschikbaar zal zijn om u te helpen bij vragen en onzekerheden.